Годишен конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI

171

От 1 до 5 юни 2019 в Лисабон се проведе  редовния годишен конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI /. Това е най-големият научно-практически форум в областта на алергологията и клиничната имунологията в света, който събира много специалисти – лекари, биолози, фармацевти и други работещи в тези области не само от Европа, но и от целия свят. В Лисабон си дадоха среща над 7000 души, които взеха активно участие в многото и най-различни форми на конгресната програма – пленарни лекции, международни симпозиуми , тематични заседания, постерни сесии, работни групи, учебни лекции и практически упражнения, дискусии pro  и anti, научни сесии за млади специалисти и други. Основните направления на работата на конгреса бяха свързани с диагностиката, лечението, фенотипната характеристика и най-важните биомаркери  на бронхиалната астма и алергичният ринит  в деца и възрастни.  Поведението при другите локализации на алергенната сензибилизация – кожа, очи, храносмилателен тракт и др. Специално внимание заслужават представените материали във връзка с все по-разширяващото се т.н. „биологично лечение”, свързано с използването на различни видове моноклонални антитела,  насочени към определени патогенетични фактори на алергичната реакция: цитокини, ензими, специфични антитела и др. По същество това представлява т.н „таргентна терапия” в областта на алергологията и е основа за въвеждането на индивидуализираното лечение на алергичното заболяване, съобразно с неговия фенотип и ендотип. Очевидно това ще бъде едно от основните направления  в бъдещото лечение на алергичните състояния.

Много сериозно внимание се обърна на активното приложение на алерген специфичната имунотерапия/ваксинация, като единствения  за сега етио-патогенетичен метод в лечението на алергичните заболявания, специално при тези на дихателната система – бронхиална астма и алергичен ринит. Засилен интерес имаше и по отношение на влиянието на климатичните промени върху протичането на алеричните реакции, тъй като основните въздушни алергени – растителен полен и плесенни спори стават по-агресивни поради натоварването им с различни въздушни прахови частици. Бяха изнесени също интересни данни за ролята на чревния микробиом в развитието на алергичните реакци; за характера па имунологичните мехнизми, които стоят в основата на алергенната сензибилизация и необходимостта от тяхното много добро познаване с оглед ефективна диагностика и лечение. Специално заслужава да се отбележи активното участие на млади алерголози от цял свят с интересни, изпълнени на най-съвременно ниво проучвания, което показва нарастващия интерес към алергологията и клиничната имунология. Във връзка с това трябва с удовлетворение да спомена за много доброто представяне на няколко наши млади алерголози с отлично подготвени постерни презентации,за които получиха висока                                                         оценка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               академик д-р Богдан Петрунов                                                                  Председател на Българско дружество по алергология