Зрително поле

45

Зрителното поле представлява частта от заобикалящата ни среда, която може да бъде видяна без движение на главата и с поглед, фиксиран в една точка. Разделяме зрителното поле на едноочно и двуочно. Зрителното поле включва централното и периферното зрение.

 Границите на зрителното поле за обектите с различен цвят също са различни. В норма при едноочно изследване бял тест обект се забелязва до 50° в горната част, 60°- назално, 70° в долната част и 90° темпорално. Причината за по-ограниченото зрително поле назално, горе и долу са анатомичните особености на лицето, като носът и орбитните ръбове, които ограничават зрителното поле в споменатите области.

Лезията, отговорна за дефекти в зрителното поле може да бъде навсякъде по оптичния път- от ретината до зрителния център в тилния мозъчен дял.

Островните дефекти или отпадания в зрителното поле наричаме скотоми Делим ги на положителни или осъзнати от пациента и отрицателни скотоми – болният не ги съзнава, например сляпото петно на Мариот (физиологичен скотом). Скотомите биват също така абсолютни и относителни. В границите на абсолютен скотом не се различават нито бели, нито цветни обекти, а при относителен скотом пациентът не различава цвета на обекта или го вижда неясно.

В зависимост от локализацията се различават:

  • Централен скотом – зона с намалена или липсваща светлочувствителност в централната част на зрителното поле. За тази част от зрителното поле отговаря макулата и заради това централните скотоми дори и с малки размери водят до значително нарушаване на зрението. Срещат се при възрастовата макулна дегенерация, при дупка в макулата, макулни дистрофии, диабетен макулен едем, оклузия на ретиналните съдове и др.
  • Парацентрален скотом – такъв е дъговидният скотом на Бжерум, който изхожда от сляпото петно и минава дъговидно от фиксационната точка. Типичен е при глаукома.
  • Периферен скотом – отпадането в зрителното поле, засягащо по-крайна периферия. Периферни скотоми понякога и с големи размери могат да останат незабелязани от болния, тъй като в норма мозъкът ни свързва зрителните полета на двете очи в единен образ. Това прави глаукомата и други заболявания много опасни, тъй като в началото могат да протичат безсимптомно. Други по-чести състояния, при която наблюдаваме периферни скотоми са отлепването на ретината, възпалителни заболявания, оптичния неврит, оклузия на ретинални съдове и др.

Друга патологична промяна в зрителното поле е концентричното стесняване, което може да настъпи при пигментна дегенерация на ретината, при глаукома, оптичен неврит и др.

Хемианопсичните отпадания на зрителното поле са характерни за централно-мозъчните болестни процеси. Тези отпадания биват едноименни (хомонимни)- десностранни и левостранни и разноименни (хетеронимни)-биназални и битемпорални. Хетеронимните битемпорални отпадания на зрителните полета настъпват при процеси в областта на хиазмата- най-често тумори на хипофизата или супраселарни тумори, притискащи нервните влакна на кръстосващите се зрителни нерви. Различни по характер хемианопсични отпадания настъпват при атеросклеротични промени във вътрешната каротидна артерия, при инсулти, тумори и кръвоизливи.

Водещи за диагностиката на промените в зрителното поле са щателната анамнеза, изследването на зрителната острота, субективно и обективно изследване на зрителното поле, биомикроскопия и офталмоскопия и др.

При снемането на анамнезата е необходимо да се установи  внезапно ли е настъпило отпадането в зрителното поле, бързо или бавно се е развивало, едното или двете очи са засегнати. Дали пациентът се блъска в хора или предмети. Има ли свързани неврологични или офталмологични симптоми?

Най-често използваното и диагностично показателно изследване при промени в зрителното поле е компютърната периметрия. Тя представлява функционален, безконтактен тест, провеждащ се поотделно за двете очи, който макар и субективен дава точна ориентация на лекаря за характера на дефекта.

От изключителна важност е мултидисциплинарният подход при диагностиката и лечението на патологичните отпадания в зрителното поле.

Автор: д-р Владимир Петков, офталмолог