Клинична онкология

197

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ  2021 и 2022  т.първи и втори под редакцията на проф. П. Куртев, в редакторски екип:  проф. В.Първанова, проф. Г. Куртева, проф. Здр. Валерианова е учебник, засягащ въпросите, свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията  и  епидемиологията  на рака. Съществен акцент е поставен върху клиничната практика.

Представя най-новите разработки на водещи специалисти в областта на онкологията. За ползване от студенти, специализанти  и  клиницисти.