Неврохирургия

Мозъчни тумори при деца

проф.Христо Цеков, неврохирург: “В ранната детска възраст мозъчните тумори  демонстрират бързо и злокачествено развитие….”

Като симптоматика кое  е общото и кое е различното  при тумори в различни части на мозъка?

Симптоматиката  при мозъчните  тумори  може да се раздели в две групи:

Локална  симптоматика – тук са симптомите,  с които дебютира  мозъчния тумор и които насочват към неговото разположение /нарушение в зрението, пареза  или патологична подвижност  на крайник, епилептичен пристъп, нарушено равновесие и т.н../

Общомозъчна симптоматика –  появява се когато туморът е напреднал  и заема голяма част от черепната кухина  или нарушава циркулацията на  мозъчните течности/кръв, ликвор/. Тя  е  валидна при  всички   тумори,  достигнали големи размери /загуба на съзнание(кома), повишено вътречерепно налягане/.

Има ли обяснение факта, че мозъчните тумори  при деца се появяват в ранна детска възраст?

Повечето от туморите са заложени генетично в организма и в крайна сметка, ако не почине от някакво друго заболяване, човек  загива от тумор.  Някои фактори на околната среда могат да способстват за преждевременно развитие на  злокачественото заболяване.  При  децата  мозъчните тумори най-често се срещат  до 4 годишна  и между  10 и 14 годишна възраст.  В ранната детска възраст мозъчните тумори  демонстрират бързо и злокачествено развитие в повечето случаи, дори при  бенигнена хистология.  Вероятно тяхната злокачественост е и една от причините да се появяват толкова рано в живота на  човека.

Какво е характерно за медулобластома?

Медулобластомът е основен представител  на т.н. група  на ембрионалните тумори  проявяващи се в първото десетилетие от живота. По-чест е при момчетата, като първите му прояви са главоболие и нарушено равновесие. Склонен е към бързо разрастване и  метастазиране , вкл. и извън ЦНС, което е от изключителна важност  при планирането на  диагностичните и терапевтични мероприятия.  При  своевременно  проведено лечение /оперативно, радиотерапия, химиотерапия/ може да се постигне пълно излекуване или значителна продължителност на живота при  голям брой от случаите.   

Мястото на образните изследвания /КТ и МРТ/ при диагностиката. Кога се налагат  и допълнителни изследвания?

КТ и МРТ са златен стандарт при диагнозата  на мозъчните тумори в детската възраст.  Изразената склонност към метастазиране налага  при диагностичното уточняване да се  изследват рутинно  всички отдели на нервната система. Допълнителни изследвания се провеждат по отношение функционалната годност на останалите органи и системи на организма и изключване на тяхната   ангажираност  от основния туморен процес.

Генна предизпозиция  и мозъчни тумори в детската възраст.

Съвременната класификация  на туморите  включва от няколко години  и генетичния профил в диагнозата. Генетичните увреждания оказват силно  влияние върху  степента на злокачественост  на туморите, която често е съвсем различна от  използваните  досега морфологични параметри.

Кои са първите и най-важни  симптоми, които насочват към проблема, който коментираме?

Както вече посочихме по първите симптоми често насочват към  локализацията на  първичното огнище: зрителни   увреди – в челната  или тилната  част на мозъка, поява на неволеви движения или нарушения в движенията на крайниците – към двигателната зона  по конвекситета на мозъка, говорни нарушения – към лява темпорална област  и т.н.. Характерно за туморите, за разлика от някои други заболявания  е  т.н. «симптом на мастиленото петно», което означава прогресивното нарастване на броя и тежестта на клиничните прояви, без признаци на подобрение.

Защо мозъчните заболявания се диагностицират  много късно?

 Защото не се използват  своевременно съвременните диагностични теники – КТ и МРТ  по редица  причини свързани  предимно с финансирането  на изследването или  адекватността на  медика, към когото  пациентът се е обърнал.

Какви резултати  дава хирургичното личение? Кога са най-добри?

 Резултатите от хирургичното лечение  зависят   от естеството на туморния  процес, своевременността  при поставянето на диагнозата, квалификацията на  екипа и неговото оборудване.  Съвременната неврохирургия разполага  с технологии позволяващи  локализирането на туморния процес  до милиметри, интраоперативно определяне и запазване на функционално важните зони,  реконструиране на  кръвоснабдяването на мозъчната тъкан, максимално атравматична тумороредукция. Резултатите са винаги по-добри,  колкото по рано започне   лечението.

                                Разговора води: Емил Рафаилов