Световен и европейски конгрес по кардиология – Париж – 2019г.

114

От 31 август до 4 септември 2019 г. в Париж се проведе  световен и европейски конгрес по кардиология. Участвуваха над 38000 кардиолози от цял свят. Презентираха се повече от 7000 оригинални научни публикации от които 3680 клинични проучвания със сериозна доказателствена стойност. Най-съществен акцент на конгреса бе сърдечно- съдовата превенция. Публикувани бяха пет нови ръководни документа (guidelines) , засягащи значими раздели от сърдечносъдовата патология.  Кои са тези главни акценти?

  1. Диабет, предиабет и сърдечносъдова патология.

Дефинират се диагностичните критерии за тези състояния. Посочват се прецизни алгоритми за превенция и лечение на различните видове диабет и предиабет, в зависимост от степента на кардиоваскуларния риск. Особено внимание се обръща на глифлозините- нов клас лекарства, насочени едновременно за контрол на диабета и застойната сърдечна недостатъчност. Посочва се  значимостта на захарния диабет като най- смъртоносната съдова епидемия на съвременния свят.

  1. Дислипидемии

Нови проучвания за значимостта на дислипидемиите и специално на фамилните дислипидемии в генезата на атеросклерозата. Нови таргетни стойности за високо-рисковите пациенти, напр. LDL – холестерол от 1.7 на 1.4 mmol/l. Навлизане в клиничната практика на моноклоналните антитела (Rapata) за контрол на тежките дислипидемии.

  1. Диагностика и лечение на хроничните коронарни синдроми. 

Понятия като стабилна стенокардия, ангина пекторис при усилие, стабилна коронарна болест, стенокардия без коронарни стенози и др. се обединяват от категорията хроничен коронарен синдром, като се разработват специфични алгоритми за диагноза и лечение на тези състояния.

  1. Надкамерни тахиаритмии

Разработена е нова електрофизиологична класификация на тези аритмии и специфични подходи за лечение в светлината на новите, динамично развиващи се аблационни техники.

  1. Остра белодробна тромбемболия

Посочва се, че това състояние заема челно място във вътреболничната смъртност,  въпреки разработените диагностични и терапевтични алгоритми. Предлагат се опростени и ясни клинични критерии за подход към това животозастрашаващо състояние.

Това е само кратък преглед на основната тематика на конгреса. Сега проблемите са в ръцете на клиничните кардиолози,  терапевти и общо-практикуващи лекари за прилагането на този огромен световен опит в локалната клинична практика.

    коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог