Диагностика и лечение на урологични заболявания

63

 

   д-р Иван Велев е уролог с 30 години стаж и професионален опит    по урология и андрология.   Началник на отделение по урология към УМБАЛ „Софиямед“.  Професионални квалификации в областта на трансуретралната и лазерна хирургия на долния уринарен тракт, ендоскопското лечение на заболяванията на горния уринарен тракт и андрологията (проблеми, свързани с мъжко безплодие, съвременни методи на лечение на стерилитет при мъжете).

Уретерореноскопията е ендоскопски метод за диагностика и лечение на урологични заболявания, който позволява директно наблюдение по цялото протежение на уретера и легенчето на бъбрека.

Флексибилната уретерореноскопия бе сравнително малко използвана в ендоурологията до 2005 г. основно поради технически затруднения, обусловени от качеството на предходните модели иструменти – недобра гъвкавост, по-малък работен канал, по-лоша видимост, лимитиран среден живот и скъп сервиз при повредата им.

През последните 10 г. с въвеждането на нови и по- гъвкави  уретероскопи с подобрена картина, както и развитието на лазерните системи с по-финни светловоди, флексибилната уретерореноскопия рутинно  се използва за лечение на бъбречно-каменна болест. Тя стана много популярна през последните 10 години благодарение на повишаване на опита на уролозите ендоскописти, както и на ефикастността и безопастността на процедурата.

Основните компоненти на флексибилния фиброоптичен ендоскоп са оптична система, механизъм за огъване на върха на ендоскопа и работен канал. Оптичната система е съставена от гъвкави фиброоптични влакна, чрез която се пренася образа и светлината. Механизмът за огъване на флексибилните ендоскопи осигурява оперативната маневреност в кухинната система на бъбрека. Върха на флексибилните уретероскопи позволява извиване на 270 градуса, което дава възможност да се достигне до всяка една част от кухинната система на бъбрека – легенче и чашки. Ендоскопът има работен канал, през който може да мине специална сонда, с помощта на която диагностична процедура може безпроблемно да се превърне в лечебна.

Разработени са различни видове сонди – механични, ултразвукови, лазерни, които провеждат съотвената енергия директно върху камъка и го дезинтегрират. Фрагментацията с кинетична и ултразвукова енергия е изпълнима с ригидни уретероскопископи, докато лазерната литотрипсия, както с ригидните така и с флексибилните инструменти.

Минитюаризацията на инструментите позволява и лесен достъп до уретера и лесно достигане до бъбречните кухини. В случаите когато се налага дилатация за предпочитане е използването на специални балон катетри, които дават по-голяма сигурност и намаляват риска от нараняване на уретера, в сравнение с дилатацията, която се постига с протективен шафт, спомага за по лесното му поставяне, а системното му използване  допълнително улеснява изпълнението на процедурата и минимизира увредата на уретероскопа.

През работния канал на уретероскопа могат да бъдат вкарани различни инструменти, с които камъкът да бъде изваден цял, ако размерът му е адекватен на лумена на уретера. При определени случаи уретероскопското изваждане на уринарен камък с кошничка е бърз метод като през последните години бяха създадени много разновидности на кошнички като форма и материал, които позволяват на уролога да извади камъка от уретера без или с минимална травма на лигавицата, при максимална интралуменна подвижност.

Лазерната литотрипсия е най-надежния метод за дезинтеграция, който не зависи от химичния състав и твърдостта на камъка. Тя може да се приложи през всички видове ендоскопи. Използването на лазерна литотрипсия е обикновено по-малко травматично, в сравнение с другите методи. Ефективността на оперативния метод се определя от липсата или наличието на остатъчни фрагменти под 2-3 мм при първия следоперативен ден.

Появяват все повече публикации, че чрез ретроградната интраренална хирургия посредством флексибилна уретероскопия при от камъни по-големи от 3 см, се достигат резултати, за свободни от камък пациенти,  сравними с тези от перкутанна литотрипсия с ултразвук, при по-малко усложнения, но все още методът е по-малко ефективен, но е подходящ при пациенти с висок BMI и такива с относителни противопоказания за перкутанна литотрипсия като бъбречни съдови аномалии. Успешен изход за пълно отстраняване на конкременти по-големи от 2 см. най-често може да се постигне при няколко последващи процедури .

На основа на натрупания опит,  както и на ефикастността и безопастността на процедурата , ретроградната лазерна литотрипсия чрез флексибилна уретероскопия е високо ефективен миниинвазивен метод за дезинтеграция на уретерни камъни до 2 см. с една единствена оперативна процедура и с ниска честота на постоперативни усложнения.

                                             Коментар на д-р Иван Велев – уролог