АЛЕРГИЯТА – ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ

103

акад.Богдан  Петрунов  е  един  от  водещите  специалисти  в  областта  на  имунологията  и  алергологията  в  България, с  широка международна  известност.  Като  гост-професор  изнася  лекции  в  Русия,Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван. Акад. Богдан  Петрунов  работи  в  Националния  център  по  заразни  и  паразитни  болести  от  близо  50 години. Има  публикувани над  210  научни  труда в  най-престижни  международни списания и е участвал  в написването на 14 монографии.  През  2011г. е  избран  за  председател  на  новосъздаденото  отделение  по  медицински  науки  на  БАН.

Акад. Богдан Петрунов: „ България  разполага с много добре развита алергологична мрежа….“

Алергичните заболявания, които значително нарастнаха през последните десетилетия, представляват значим здравен, социален и икономически проблем за човечеството и сериозно предизвикателство пред медицинската теория и практика. Основание да наречем алергията глобален проблем ни дава фактът, че днес не по-малко от 30-35% от човешката популация е алергизирана към най-разнообразни фактори от външната и вътрешна среда на организма, т.н  алергени, с клинично проявление в различни органи и системи. Прогнозите в това отношение не са никак оптимистични, тъй като се предполага, че към 2025г около 50% от хората ще проявяват някаква форма на алергична свръхчувствителност.  Установено е  например., че не по-малко от 800 милиона души страдат от различни алергични заболявания на дихателната система, от които бронхиалната  астма  е  от най-голямо значение, с оглед нарушаване качеството  на  живот  на  болния  и  поради обстоятелството, че около 250 000 души умират годишно от нея. Проведените у нас не пълни епидемиологични проучвания показват, че около  10% от българите страдат от бронхиална астма, 12% от полиноза, 3% от целогодишен алергичен ринит, около 1-2%  от   лекарствена  алергия  и т.н.

Какво представлява алергията и как можем да си обясним нейното нарастване и превръщането й, както казахме вече, в глобален проблем ?  Алергията е типично имунно обусловено състояние, при което имунната система на човека реагира , «неправилно» към най-разнообразни по произход и характеристика алергизиращи фактори, т.н. алергени, което води до развитие на алергизация или свръхчувителност към тях.  Последната се обуславя от образувалите се специфични белтъци, т.н. антитела или клетъчни елементи /сензибилизирани лимфоцити/ в организма,  насочени специфично към съответния алерген  и при повторната им среща с него те взаимодействат, отключва се сложна имунологична реакция, в резултат на която се отделят в организма  на човека разнообразни биологично активни вещества, т.н. медиатори на алергичните реакции, които предизвикват  различните по форма, локализация и проявления алергични заболявяния – бронхиална астма, алергичен ринит, уртикария, атопичен дерматит, хранителна, медикментозна и инсектна алергия и други.  Много важно е да се знае, че възможността за развитие на алергични реакции зависи  от няколко фактора: генетичното /наследственото/  предразположение на организма, от действието на алергизиращите факторите от околната среда / алергени/, от замърсяването на околната среда / особено въздуха /, от прекараните  бактериални и вирусни инфекции, от начина на живот / т.н. life style/ – напр. тютюнопушене, живеене в град или село, в условия на климатизирани жилища и др.

Основните алергизиращи фактори са домашния прах и съдържащите се в него микрокърлежи / акари /, бактериите, плесенните спори, поленовия прашец, храните, лекарствата, инсектни отрови / пчели, оси,стръшели и др /, различни  химически съединения , прахове, газове, аерозоли  от индустриален или битов произход.  Ясно е колко голямо е тяхното разнообразие по отношение произход, биологична и химична характеристика, начин на проникване в човешкия организъм и действие.

Не само здравните аспекти на алергичните заболявания определят тяхното глобално значение. Много допринася в това  отношение тяхната икономическа тежест за обществото. Така напр. в САЩ 16% от населението се лекува активно от алергични заболявания, за което се изразходват само за амбулаторни медикаменти над 3 милиарда долара годишно, т.е без да се имат предвид разходите за диагностиката, за цялостното болнично лечение, за трудозагубите. В Англия  21% от населението страда от поленова алергия, което е свързано с приемането на над  200,000 души годишно в болничните заведения. В Канада се съобщава, че над 20 милиарда долара са преките и косвени разходи,  свързани с бронхиалната астма. Въз основа на данните от здравноосигурителните каси в света, само за симптоматични лекарствени средства при  лечението на бронхиалната астма се разходват над 22 милиарда  долара годишно!

На фона на всичко казано, добрата новина е, че в резултат на  развитието  на молекулярната биология, генетика, имунология и фармакология през последните десетилетия  стана възможно значително да се подобри специфичната диагнонстика, лечение и профилактика на алергичните заболявания. Огромно значение за това има разработването на технологии за получаването на разнообразни алергенни препарати  от най-различни алергизиращи субстанции за диагностика, които позволяват с много висока степен на достоверност да бъде разкрита индивидуалната сензибилизация на всеки пациент и въз основа на това, да бъде проведена със същите алергени съответната специфична имунотерапия/хипосензибилизация/ваксинация. Тя  представлява най-съвременният етиопатогенетичен /причинен/ метод за лечение на алергичните заболявания, който сме въвели у нас преди повече от 40 години, който широко се прилага в ежедневната клинична алергологична практика  и който не само подобрява клиничното състояние на болните в близо 70% от случаите, но и има изразен профилактичен ефект по отношение последваща алергизация на организма. Имунотерапията, заедно с мерките за избягване на контакт  с отговорния за съответното заболяване алерген и използването на редица високо ефективни симптоматични и патогенетични фармакологични средства,  добрата информираност и обучение на пациентите, представляват съвременният комплексен подход за лечението на алергичните заболявяния.

България разполага с много добре развита алергологична мрежа, с високо квалифицирани алерголози, с качествени алергенни препарати за диагностика и лечение, родно производство, което позволява контрола на алергично болните у нас да бъде осъществяван наистина на съвременно ниво.

Автор:   академик  д-р Богдан  Петрунов

Председател на Отделение за медицински науки на БАН