Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

3460

УСБАЛ по онкология ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:

 • високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
 • прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
 • ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
 • на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
 • провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
 • дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
 • извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
 • провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.

 

СТАТУТ НА УСБАЛ по онкология ЕАД

 • Понастоящем УСБАЛ по онкология ЕАД е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология;
 • База за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.
 • Като правоприемник на Националния онкологичен център, Болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

Професионален капацитет

Общата численост на персонала в УСБАЛ по онкология ЕАД към 01.01.2015 г. е 498 души, от които заетите длъжности по щат са 493, заети от толкова физически лица. Свободните щатни бройки към същата дата са 96. Разпределението на щата е както следва:

Лекари – 129 броя, заети от 103 физически лица, от тях:

 • с 1 специалност – 37 физ. лица (48,5 % от общия брой лекари)
 • с 2 специалности – 42 физ. лица (40 %)
 • с 3 специалности – 1 физ. лица (1 %)
 • без специалност: – 23 физ. лица (22 %) (всички те са зачислени за специализация)

Най-голям е броят на лекарите с призната специалност “Онкология” – 51 физически лица, което представлява 49,5 % от лекарите със специалност и 100 % от общата численост на лекарите. Следват лекарите с призната специалност по хирургия (35 ф.л.), вътрешни болести (9 ф.л.) и акушерство и гинекология (10 ф.л.). Средната възраст на лекарите е 55-64 години, а средният трудов стаж – 31 години.

Специалисти по здравни грижи – 252 броя по щат, заети от 200 физически лица. Свободните щатни бройки са 52. Специалистите по здравни грижи имат следните образователни степени: Специалист, Бакалавър и Магистър.

 

Адрес: София,
ул. „Пловдивско поле“ 6
Тел. за информация: 02 8076-299

7:30 до 15:00 ч.

Официална електронна поща: sbalo@sbaloncology.bg
Факс: +3592 872 06 51
Телефонен указател на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД
Карта

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД разполага с безплатен паркинг за нуждите на своите пациенти и техните придружители, находящ се вдясно от портала на лечебното заведение. Паркингът е неохраняем и е с капацитет 64 паркоместа.