Медицинската култура на българина

Медицинската култура на българина – разговор с проф. П.Куртев – онколог

проф. Панайот КуртевОт какво се определя нивото на здравната култура?

Здравното образование е вид обучение, насочено към усвояване на здравно хигиенни знания, придобиване на умения за здравословен начин на живот, развиване на ценности, мотиви и самосъзнание за опазване на здравето при подрастващите хора. То е неразделна част от здравната политика на обществото и на здравно – образователните стратегии на различни институции – правителствени и неправителствени. Здравното образование има своите цели – постигане на висока здравна култура на обществото; предмет– обхваща самия процес за постигане на здравно възпитание, степента на здравна информираност, наличие на здравно –хигиенно поведение и здравословен начин на живот у подрастващите; обект- здравето на учащите се и факторите които го обуславят. В процеса на опознаване и опазване на здравето водещо място намират различни подходи, принципи и модели. Като водещи подходи се очертават: хуманистичния, здравословния начин на живот, ситуационния, интегралния, диагностичния, системно-екологичния, и др.

Кои са фазите на възпитанието?

Възпитанието е сложен целенасочен процес на формиране на субективна култура, основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия, чрез които хората първо се информират за ползите и рисковете от определен поведенчески модел и отделно действие (знания), изграждат нови убеждения и навици, и на базата на повишената мотивация променят поведенческия си статус.   Навикът е затвърдено с времето умение, убеждение или поведенчески модел, повтарящ се автоматично при ежедневни дейности или решаването на сходни проблеми.                                                                                                                                                            Възпитанието преминава през четири основни фази:

  • образователна – фаза на придобиване на знания;
  • промяна в отношението, убежденията и мотивация;
  • създаване на нов навик;
  • промяна в поведение.

Доходи и здравна култура?…

Образованието, както ви казах, не е единствен, изолиран фактор, влияещ върху здравето. Доходът е друг много важен фактор, с изключително въздействие върху здравното образование.                    Това прави трудна  оценката за техните независими ефекти. Различни проучвания  откриват, че ефектът от образованието върху здравето е поне толкова голям, колкото ефект на дохода. При ниски доходи на населението и лоша система на здравеопазване повишаване на заболеваемостта и смъртността на населението е логичен резултат.

Интелигентност и висока здравна култура. Има ли връзка и каква е тя? Доколко интелигентните хора, мислещите, се грижат за своето здраве? 

Разбира се интелигентността е предпоставка за висока здравна култура. Личност с обширни познание за реалностите в нашия живот, ще е информирана и за здравните си проблеми и ще търси начин за тяхното решаване. Искам да отбележа , че понякога хора с висока здравна култура, когато са притиснати от тежък здравен проблем, като онкологично заболяване, умишлено го пренебрегват т.е. това е защитна психологична реакция на организма „ не мисля за проблема  и него го няма“ . Образованието може да увеличи прилагането на  превантивните грижи, което може да доведе до дългосрочни икономии, но увеличава в краткосрочен план разходите за здравеопазване. Тези с по-високо образование също са по-склонни да се възползват от това предоставяне на здравни грижи. Нещо повече,  установено е че понякога употребата на наркотици и на алкохол се  асоциира с  по- доброто образование.

 Каква оценка дава авторитет от вашия ранг, водещ специалист, за нивото на медицинската култура на българина? Колко по шестобалната система?

Моята оценка за нивото на медицинската култура е толкова, колкото е оценката за стандарта на българския народ.

Последен въпрос – как оценявате постигнатото от “Termometar”.net  по отношение повече медицинска култура и грамотност? Става дума  за написаното, за коментарите, за професионализма

“Termometar”.net  работи в правилна насока по отношение на медицинската култура и грамотност на българското население и може би той е един от малкото инструменти в България с толкова силно влияние в тази насока. Добре би било, ако предаването отново се появи на малкия екран. Визуалният контакт има изключително силно психологическо въздействие върху зрителя!….                                                                        Разговора води: Емил Рафаилов