Артериална хипертония

32

В София от 31.01 – 02.02 2020 г. се проведе  международен симпозиум“ Артериале 2020″ под егидата на Европейската асоциация по артериална хипертония.

Какви основни  въпроси  бяха  разгледани:                                                     1.Новости в диагностиката на артериалната хипертония.

Подчертано бе значението на така нареченото амбулаторно артериално налягане, измервано за 24 часа (Холтер мониториране) за определение типа на хипертонията – предимно дневна, предимно нощна, целодневна, с големи колебания (вариабилитет) , с внезапни пикове и спадове, резистентна и т.н. Дефинираха се 3 типа нормално артериално налягане- оптимално ( до 120/80), нормално- (120-129/ 80-84) и високо  нормално (130-139/ 85-89) . По този начин хипертонията,  съгласно европейските критерии се дефинира като артериално налягане > 140/90. И няма място повече за спекулации по този въпрос.                                                                

2.Новости в терапевтичното поведение при артериална хипертония.

Утвърди се практиката, че при повечето от случаите се препоръчва двойна комбинирана терапия. Първият избор е между три групи медикаменти- РААС инхибитори, калциеви антагонисти и тиазидни или тиазидоподобни диуретици. Втората стъпка е тройната комбинация. Когато оптималните дози от трите медикамента се окажат недостатъчни за пълен контрол на АХ се говори за резистентна хипертония и тогава се включва четвърти медикамент- алфа-блокер, друг диуретик, бета-блокер или централно действащ препарат.

3. Голямо внимание се отдели на различните ко-морбидности:

АХ почти никога не е самостоятелно заболяване. Тя е и рисков фактор и причина за големите сърдечно съдови и мозъчно-съдови събития. Много често е съчетанието с исхемична болест на сърцето, предсърдно мъждене,  захарен диабет, мозъчно-съдова болест, дислипидемии, сърдечна недостатъчност. На симпозиума се разгледаха специфичните терапевтични подходи при многообразните съчетания от тези тежки, по същество смъртоносни клинични състояния.

4. Специално внимание бе отделено на отношението между артериална хипертония и затлъстяване. Разгледана бе патофизиологията на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдови увреждания при затлъстяване. Посочени бяха профилактичните и терапевтични стъпки за избягване на тежък обезитет.

5. Обстойно бяха разгледани немедикаментозните методи за контрол на АХ. Въпросите – коя диета е добра и коя не и какъв начин на живот е най-препоръчителен за хипертониците бяха широко дебатирани на симпозиума.

6. Други важни от клинична гледна точка въпроси бяха:

а. Как да подготвим хипертониците за оперативно лечение?

б. Как специфично се третират хипертониците с тежки бъбречни или чернодробни заболявания?

в. Кога хипертонията остава клинично неразпозната?

г. Специфика на артериалната хипертония при бременност

д. Хипертония и предсърдно мъждене

е. Хипертония и ортостатичен интолеранс

ж. Възможности на образната диагностика за оценка тежестта на АХ.

Коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог