Неврохирургия

Вътрешна хидроцефалия

проф.Христо Цеков, неврохирург: “Хидроцефалия може да възникне  както в ранна детска възраст, вкл. новородени, така  и в преклонна възраст….”

Какво представлява като болестно състояние хидроцефалията? Причини?

 „Хидроцефалия” буквално значи  вода в главата. По принцип в главата има много течност /т.н. ликвор или гръбначно-мозъчна течност/, като в денонощието  се обменя минимум половин литър от нея, т.е.  произвежда се  и същевременно  се  смуква такова  количество  течност. Ликворът се произвежда основно  в центъра на мозъка, в т.н. стомахчета от хороидния плексус и се намира в постоянно движение обмивайки  вътрешните и външни  мозъчни пространства, достигайки  до всички структури и  се изтича постепенно към кръвоносната  система. Нарушаването на синхрона в произвеждането и извеждането  на ликвора от главата предизвиква  задържането на тази вода в  главата, което  състояние се нарича хидроцефалия . Хидроцефалия може да възникне  както в ранна детска възраст, вкл. новородени, така  и в преклонна възраст, като предизвиква повишаване на вътречерепното налягане, изразяващо се от своя страна с  клинични  болестни прояви: главоболие, повръщане, промяна в съзнанието, кома.

Причините за възникването на хидроцефалията  са няколко: повишена продукция на ликвор/ менингит, енцефалит/, нарушено извеждане на ликвора от  вътречерепното пространство/стеснени канали, кръвоизливи, травми,  тумори, паразитни кисти,вродени малформации/, както и нарушена проходимост на интракраниалните ликворни пътища/тумори, неразвити дренажни канали/. Както се вижда хидроцефалията е синдром, предизвикан от различни заболявание и процеси, т.е. най-често  тя е следствие на друго патологично състояние, а не първично  заболяване на ЦНС.

Кои са  характерните особености на вродената   и   придобитата хидроцефалия?

    Вродената хидроцефалия се предизвиква, когато някоя от посочените вече  причини са въздействали  перинатално, т.е. преди, по време и скоро след раждането, когато черепните кости  не са сраснали, черепът се поддава на натиска от вътречерепното налягане  и главата бързо нараства и при липса на лечение може  да достигне чудовищни размери. При по-големи деца, когата черепните кости са сраснали напълно, както и при възрастни индивиди, повишаването на вътречерепното налягане предизвиква главоболие, повръщане, загуба на зрение, кома  и оперативното лечение има животоспасяващо значение.

Кои са клиничните прояви?

Клиничните прояви са продукт от една страна на първичното заболяване, което е  причина за   възникването  на  вътрешната хидроцефалия и повишеното вътречерепно налягане от друга. Прояви на вътречерепното  налягане могат да бъдат: главоболие, световъртеж, повръщане, слепота, кома.

Прояви на основното заболяване могат да бъдат главоболие, епилептични пристъпи, повръщане, едностранно  нарушение на зрението и т.н..  Така, че проявите на тези два патогенетични фактора на моменти се припокриват.

До каква степен образните изследвания /КТ,МРТ/имат решаващо място  при поставянето на диагнозата. Защо?

    С въвеждането на КТ, МРТ и  ултразвуковите техники на изследване през последните десетилетия  се предизвикаха  революционни промени в разбирането и лечението на вътрешната хидроцефалия. Те могат да се използват както самостоятелно, така и в комбинация помежду им, като се използват  предимствата на всеки един  от тях. С тяхното използване се поставя не само диагнозата, но се добива  представа за  етиопатогенетичните механизми за възникването на хидроцефалията, както се проследява и еволюцията  на заболяването, неговите усложнения. Един от основните проблеми в диагностиката на вътрешната хидроцефалия е определянето на патогенетичните механизми  на възникването и /най-вече дали има обструктивна причина и на какво ниво е тя/ , което определя и метода на оперативното лечение – ендоскопия или шънтиране.

Какви промени се наблюдават в поведението на децата  с хидроцефалия?

  Сама по себе си  адекватно лекуваната хидроцефалия  не променя съществено прогнозата за живота. Проблемите идват от  причината, която предизвиква вътрешната хидроцефалия:  инфекция, черепно-мозъчна травма, мозъчни кръвоизливи, тумори и т.н.. Над 80 % от децата    с вродена хидроцефалия  имат шанса да водят самостоятелен  и сравнително пълноценен  живот.

Какви резултати дава оперативното лечение? Кога е най-успешно?

    Оперативното лечение е най-успешно, когато е своевременно и  адекватно на вида хидроцефалия. При   наличието на обструкция в ликворните пространства се  предпочита прилагането на   ендоскопска техника, а при комунициращите форми – имплантиране на  шънтови системи с който се възстановява нормалния път на ликворния пасаж. Понякога се налага комбинирането на двете оперативни техники.

Какви са последиците от  хидроцефалията?

  Своевременно диагностицирана  и адекватно оперирана хидроцефалията не създава  съществени проблеми на пациента. Както казахме  по-горе, основните проблеми са свързани    с причината предизвикала появата на вътрешната хидроцефалия.

Разговора води: Емил Рафаилов