Онкология

Онкосъдова хирургия – I -ва част

 С развититето на новите технология стана възможно да се разшири обема на оперативните интервенции по повод на авансирал карцином. При съвременното лечение на онкологичните заболявания, онкосъдовата хирургия, концепцията за туморната резекция с лигатура и реконструкция на големи съдови структури е изключително важно. За България  онкосъдовата хирургия е ново понятие и трябва да се прилага  при авансирали тумори, изискващи  специализирана процедура извършена от мултидисциплинарен екип.

Ролята на онкосъдовия  екип може да бъде формулирана по следния начин : водещ онко хирург и съдов хирург, специализиран за лечение на тумори от съдов произход. Основен принцип при онкологичните операции е постигане на радикални граници. До сега при установяването на авансирал тумор, обхващащ магистрални съдове, случаят се преценяше като неоперабилен и се прилагаха по-малко ефективни методи като лътерапия и химиотерапия.

Също така когато туморът е в непосредствена близост до такива съдови структури случаят се преценяше като неоперабилен поради страх от нараняване на тези структури.  Крайъгълен камък за лечението на туморните заболявания в по-голяма част си остава радикалната хирургична резекция. При тези случаи тя изисква резекция или реконструкция на тези съдове. При някои случаи тези съдове могат да бъдат наранени и тяхната цялост трябва да бъде възстановена. 

 Ето защо при плана за лечение на всеки онкологичен болен , когато се налага оперативно лечение, в мултидисциплинарния екип трябна да се включи и съдов хирург. Обикновенно мястото на съдовия хирург се пренебрегва в лечението на онкологичните заболявания. Счита се , че лечението на съдовите заболявания и хирургичното лечение на  съдовите тумори  е основен техен приоритет. Последните обаче са много редки. 

Ето защо съдовите хирурзи обикновенно са изолирани от онкологичните общества и тяхното място е само в ролята на консултанти. Но тук трябва да се подчертае съществената роля на съдовия хирург в успешната резекция в радикални граници на туморния процес, придружена с резекция на съдови компоненти и реваскуларизация.  Традиционно хирурзите както споменах по – горе не са склонни да оперират напреднали тумори с голямо засягане на съдовете, поради присъщата повишена сложност на тези операции и несигурността относно дългосрочната перспектива . Въпреки това, няколко серии от случаите съобщават за осъществимостта и безопасността на en bloc васкуларна резекция за саркома на крайниците,  ретроперитонеален сарком  или рак на панкреаса.  След преглед на много електронни здравни база данни се съобщава, че публикуваните резултати за различни злокачествени заболявания предполагат, че преживяемостта  зависи от радикалната операция, хистологията  и биологията на тумора, а не от усложненията, свързани със съдовите заболявания. Счита се , че засягането на голям съд от туморна маса не трябва непременно да се счита за пречка за резекция en bloc и следователно за радикалната хирургия. Радикалната хирургична резекция може да предложи единствената възможност за лечението  на пациента.  За да се осигури успешна хирургична резекция на тези напреднали тумори, мултидисциплинарен екип, включващ онкологични и съдови специалисти, е от съществено значение от подробното предоперативно планиране и сътрудничество до постоперативното лечение.

Съдовите хирурзи са най-добрите експерти за извършване на голяма резекция и реконструкция на съдове. Нараняванията на големи съдове, причинени по време на операция на рак, могат да причинят сериозно кървене и масивно кръвопреливане, което може да застраши живота на пациента. Съдовите хирурзи могат да предотвратят или минимизират тези усложнения чрез контрол на входящия или изходящия поток и планиране на точния хирургичен подход през аваскуларната равнина. Ранният съдов контрол прави резекцията en bloc на напреднал рак по-бърза и лесна.

Терминът онкосъдова хирургия трябва да влезе като ново направление в онкологичната хирургия и съдовите хирурзи трябва да заемат своето място в предоперативното планиране при лечението на авансирали тумори.

              „Онкология“ е авторска рубрика на проф.Панайот Куртев