дискусия

“Болести” на здравеопазването

проф. Панайот Куртевпроф.Панайот Куртев, онколог: “Лечението не може да се основава на търговия”.

От какво „боледува“ здравната ни система?

За да се отговори на този въпрос трябва да се знае, пред какво е изправена здравната система: остаряващо население, увеличение на хроничните заболявания, силно инвалидизирано население, лоша до липсваща профилактика. Това води до влошено здраве, ограничен достъп, ниска степен на финансиране и значителни слабости в ефективността на използване на ресурсите.

Същевременно тя е силно бюрократизирана, което не позволява взимане на бързи и своевременни решения и по този начин се нарушава нейната гъвкавост и ефективност. В „Здравен профил на България 2021 г. е констатирано следното по отношение на:

Системата на здравеопазване: разходите за здравеопазване са се увеличили значително, но тяхното равнище продължава да е сред най-ниските в ЕС; директните плащания от пациентите са най-високите в ЕС; по-голямата част от разходите за здравеопазване са за лекарствени продукти и болнична помощ; около 38 % от разходите за здравеопазване са за лекарствени продукти и медицински изделия; около 15% от населението са здравно неосигурени; малко ресурси са предназначени за дългосрочни грижи; броят на медицинските сестри и общо практикуващите лекари в България е малък; системата на здравеопазване е в голяма степен ориентирана към болничната помощ.

Функциониране на системата на здравеопазване

Ефикасност: предотвратимата смъртност бавно намалява; политиките за профилактика и промоция на здравето имат ограничено въздействие; инфекциозните заболявания продължават да бъдат сериозно предизвикателство; ниските равнища на преживяемост от онкологични заболявания будят безпокойство – петгодишните коефициенти на преживяемост от онкологични заболявания са по-ниски, отколкото в повечето държави от ЕС (петгодишната преживяемост при рака на дебелото черво е сред най-ниските сред всички държави от ЕС); равнищата на скрининга остават ниски въпреки наличието на национални програми; напредъкът към по-ефективни и по-качествени грижи е бавен.

Достъпност: заявените неудовлетворени потребности от медицинска помощ в страната продължават да намаляват; продължават да съществуват разлики в покритието със социалното здравно осигуряване; финансовата достъпност продължава да се влошава, особено по отношение на лекарствените продукти – България е с най-високите разходи за директни плащания от пациентите в ЕС, а домакинствата с ниски доходи са засегнати в по-висока степен от разходите във връзка със здравословни проблеми.

 Защо вече повече от 30г. няма концепция за българското здравеопазване? Според мен няма и да има! Защо? Кой трябва да я изготви?

Концепцията за българското здравеопазване е приоритет на всяко едно българско правителство, но трябва да има дългосрочна визия и приемственост.

Трябва да доминира медицината в медицината, а не търговията!… Как ще коментирате това?

Здравето е особен продукт. Той не може да бъде оценен. Той е съвкупност от социална, физическа, финансова компонента , т.е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг. Отношението  между пациент лекар се базира на доверие, което рефлектира и в успешното лечение. Лечението не може да се основава на търговия.Ето защо системата на здравеопазване в България а и в други страни е изкривена, тъй като тя се базира изключително на финансовия момент!…

Школите в медицината. Има ли ги? Няма ли ги? Защо?

Школите в медицината трябва да бъдат задължително условие. За съжаление те съществуват на много малко места. Те се създават от хора с висок професионализъм и човечност .

 До каква степен българските постижения са измерими с водещия   европейски и световен опит. Дайте примери.

Дренаж в белия дроб на бебе, докато все още е в утробата на своята майка

Трансплантираха палец от крака на пациент върху ръката му.

Специална видеокапсула – PillCam SB, която след приключване на изследването се изхвърля по естествен път от организма. Миниатюрната камера с тегло под 4 гр. и размери 11×26 милиметра е способна да заснеме между 2 и 6 изображения в секунда. Това е единственият метод за откриване на лезии и неизяснени източници на кървене от стомашно-чревния тракт, както и за оценка и проследяване на всякакви увреждания в тънките черва.                                                               Революционно откритие за генетично доказана поява на фамилните форми на деменция.                                                                                                                                       Ново рядко генетично заболяване, близко до болестта на Алцхаймер.                                                                                                                                   За първи път в България в УСБАЛО се извърши комбинирана    съдова и онкологична операция, когато туморът е обхванал големи магистрални съдове като вена кава и аортата. Въведен беше термина съдова онкология.                  Това са новите неща направени в близките 3-4 години

Стотици млади лекари напуснаха страната. В тяхното обучение са вложени средства, които няма да се върнат. Кой носи отговорност за това? И още – кой ще ни лекува след  5 –  10години?

Цялото българско общество и неадекватната политика в здравеопазването на избраните правителства.

Има ли авторитет пред пациентите българският лекар?

Добрият лекар винаги има авторитет пред пациента. Лошото е , че самата система промени отношението на лекаря към пациента към формално отношение, защото болестта има физикален и ментален аспект.

Какви промени задължително трябва да се направят в системата на здравеопазването?

На първо време отпадане на клиничните пътеки и промяна на модела на финансиране.

                                  Разговора води: Емил Рафаилов